top of page
  • Forfatterens bildeVern Kvernaland

Politikere i Time tar dramatiske valg for Kvernaland basert på dårlig og uferdig beslutningsgrunnlag

Vern Kvernalands uavhengige rapport om ringvirkninger av arealkrevende virksomhet på Sør-Jæren er klar.


Å bygge ned cirka 2000 dekar matjord og naturverdier har alvorlige og irreversible konsekvenser for bygda, landbruket og naturen. En slik beslutning krever et grundig beslutningsgrunnlag som er kvalitetssikret. I planene om datasenter og kraftkrevende industri rundt Kvernaland har ikke administrasjonen gjort jobben sin, noe som har ført til at politikere har tatt beslutninger på et utilstrekkelig grunnlag.

Vern Kvernaland har bedt Asplan Viak om å se på ringvirkninger av to typer arealkrevende virksomhet på Sør- Jæren; datasenter og landbruk. Asplan Viak har også utført en grundig vurdering av ringvirkningsanalysen som er en del av konsekvensutredningen Norconsult har utført på oppdrag av Time Kommune.

- Rapporten bør være av stor interesse for landbruksminister, kommunal og moderniseringsminister, Statsforvalteren, fylkeskommunen, de folkevalgte og administrasjonen i Time Kommune. Det er kommunedirektøren i Time kommune sitt ansvar å påse at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. I dette tilfellet har Vern Kvernaland måttet gjøre kvalitetssikringen av arbeidet – det er ikke akseptabelt, men enda mer alvorlig: beslutninger er tatt på dårlig grunnlag. Vern Kvernaland mener at politikerne må stoppe prosessen da faktagrunnlaget er for svakt og det er altfor store verdier som står på spill for bygda, jorda og naturen sier Atle Sjølyst-Kverneland, leder i Vern Kvernaland.

Rapporten bygger opp under følgende synpunkter:

  • Bakgrunnen for ringvirkningsanalysen som er presentert for Kvernaland/Kalberg er ikke dokumentert skikkelig, og kan ikke etterprøves. I tillegg er anslagene langt høyere enn hva en typisk ser fra andre utredninger av datasenterutbygging. Med andre ord - sysselsettingsvirkningene foreslått av Lyse-Green Mountain er ikke realistiske.

  • Det laveste utbyggings-scenariet som er foreslått av Lyse-Green Mountain på Kalberg/Kvernaland er en enorm utbygging. En utbygging som selv med en veldig ambisiøs fremtidig utvikling for datasenternæringen i Norge ikke er troverdig. Utbygging i et slikt omfang må også tolkes å være svært usikkert sett i lys av den sterke konkurransen om å tiltrekke seg datasentervirksomhet i Norge.

  • Det er grundig dokumentert at landbruk og landbruksbaserte virksomheter skaper store ringvirkninger i Rogaland, med tusenvis av både direkte og indirekte arbeidsplasser. Landbruket er en veletablert næringsklynge som er utpekt som et av de få satsingsområdene for fremtidig næringsutvikling og inngår i fylkeskommunens regionale strategi for «smart spesialisering». Næringen har betydelige ringvirkninger innen industri, bygg og anlegg, varehandel transport etc.

Last ned hele rapporten her:

Ringvirkninger av arealkrevende næringer
.
Last ned • 1.65MB

1 014 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Roy Olsen
Roy Olsen
Apr 19, 2021

Her står det tilsynelatende ingenting om lokal foredling av datakraft for tjenesteeksport. Rapporten fremstår dermed som ensidig.

Det er eksempelvis hundrevis av arbeidsplasser i regionen som kan knyttes til det lille datasenteret på Rennesøy.

Like
bottom of page